La Secretaria Tècnica, coordinada en aquesta edició per la Ciudad de México i integrada per algunes entitats del Comitè Organitzador, és l’eix vertebrador de l’organització logística i conceptual del Fòrum.

El COI compta amb el suport d’un Comitè Científic, en el que participen persones expertes en el tema, encarregat de donar suport a l’elaboració de notes conceptuals i altres continguts del programa.

El COI per la tercera edició del Fòrum es va reunir per primer cop a la Ciudad de México l’octubre de 2019, integrant a entitats que van formar part d’aquest en edicions anteriors i incorporant a nous actors interessats.

Cada membre del COI ha fet aportacions concretes al procés rumb a la tercera edició del Fòrum Mundial, entre els quals destaquen: organització d’activitats prèvies; facilitat recursos tècnics i eines per la construcció de continguts del Fòrum; suport a accions de comunicació, convocatòria i incidència en espais de discussió regional i mundial; entre d’altres.

La presència d’aquestes entitats en aquest Comitè Organitzador genera grans sinergies. Per ressaltar algunes, és de gran importància la presència activa de CGLU, qui va asumir, al Consell Mundial de novembre de 2018, el Compromís aprovat al II Fòrum. O la presència d’altres xarxes de ciutats com Mayors for Peace, Metròpolis i Ciutats Educadores.

La presència de l’AECID, SEGIB, UCCI i algunes ciutats eurollatinoamericanes (Madrid, Barcelona, México, Bogotà, San Salvador, La Paz, entre d’altres) aporta una fortalesa regional destacable.

AIPAZ i el Col·legi de la Frontera Nord representen institucions de generació i gestió de coneixement, molt importants també per la producció dels continguts del Fòrum.

Al comitè organitzador es sumaran entitats de México que aterraran la dinàmica del fòrum mundial a nivell local i nacional, d’igual forma que les entitats regionals llatinoamericanes, o connexió amb altres instàncies i fòrums mundials.